• Wnioski o Nagrody Burmistrza Mikołowa za wyniki w nauce.

     • INFORMACJA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


      Nagrody Burmistrza Mikołowa za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020

      - termin składania wniosków 20 lipca 2020 -


      Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy w kończącym się roku szkolnym uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, do zapoznania się z uchwałą nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

      Na podstawie tej uchwały:

      •  O udzielenie nagrody mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie Mikołowa bezwzględu na miejsce zamieszkania.

      •  Nagroda może zostać przyznana uczniowi szkoły podstawowej spełniającemu w roku szkolnym którego dotyczywniosek przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

      -  uzyskał średnią ocen końcowych w klasach IV-VI co najmniej 5,50;

      -  uzyskał średnią ocen końcowych w klasach powyżej VI co najmniej 5,30;

      -  uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego organizowanegoprzez Śląskiego Kuratora Oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lubolimpiady, konkursu wymienionego w komunikacie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2019.1481 ze zm.).


      Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta Mikołów:

      Biuro Podawcze

      pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów


      Dodatkowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać na stronie http://bip.mikolow.eu/?c=878.


      Najlepszym dowodem w sprawie i najłatwiejszym do uzyskania bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, podpisane przez dyrektora lub osobę do tego upoważnioną.

      Co powinno znaleźć się na zaświadczeniu:

      - imię i nazwisko ucznia,

      - informacja, że uczeń jest w roku szkolnym 2019/2020 uczniem danej szkoły i którą klasę ukończył,

      - informacja o uzyskanej średniej ocen końcowych w podanej wyżej klasie w roku szkolnym 2019/2020,

      - informacja o uzyskanych przez ucznia w roku szkolnym 2019/2020 wszystkich tytułach laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego organizowanegoprzez Śląskiego Kuratora Oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lubolimpiady, konkursu wymienionego w komunikacie, o którym mowa w art. 44 zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(w przypadku uczniów klas 8 nie należy wykazywać tytułów uzyskanych w latach poprzednich, które mogą pojawiać się na świadectwie ukończenia szkoły).


     • OPIEKA W CZASIE WAKACJI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH - DOKUMENTY     • SZANOWNI RODZICE


      W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NASTĘPUJE ZMIANA ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA W  CZASIE WAKACJI.

      W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i personelowi placówki, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie – Oddziały Przedszkolne pełni dyżur w miesiącu lipcu i sierpniu tylko dla naszych wychowanków (nie będzie możliwości zapewnienia opieki dla dzieci z innych placówek).Rodziców prosimy o przemyślane decyzje dotyczące posłania dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ jestem pracodawcą i  pracownicy muszą wykorzystać swoje urlopy też w tym okresie.

      Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych 
      z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Ze względu na konieczność przestrzegania wytycznych MEN i GIS oraz dostępność kadry pedagogicznej, w okresie wakacyjnym nasze oddziały przedszkolne dysponują ograniczoną liczbą miejsc. Pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.

      Wniosek o opiekę w okresie wakacji można pobrać ze strony internetowej szkoły i dostarczyć do sekretariatu w godzinach pracy sekretariatu, tj. w godz. od 8.00-14.00 – celem rejestracji złożonego dokumentu. Prosimy o wcześniejszu kontakt z Panią  Dyrektor Janiną Szołtysek tel. kontaktowy 663 156 802.

      Składanie wniosków odbywać się będzie w terminie od 15.06.2020r. do dnia 19.06.2020r. – decyduje kolejność zgłoszeń!      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8

                                                                                                                         Janina Szołtysek


      Klauzula_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx

      WNIOSEK_O_OPIEKE_WAKACYJNa_2020.docx​​​​​​​