• List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

     • Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

       

       

       

       

      Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Drodzy Uczniowie i Rodzice,

       

      Wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

       

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

       

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

       

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

       

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

       

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
      z nowych technologii.

       

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

       

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

       

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

       

       

      Z wyrazami szacunku

       

       

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

     • Informacja dla rodziców od Burmistrza Stanisława Piechuli

     • Szanowni Rodzice

      Kolejny rok edukacyjny naszych dzieci rozpoczynamy w specyficznych warunkach i nikt z nas nie wie dokładnie jak się będzie sytuacja rozwijała. Wszyscy jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w okresie coraz bardziej rozwijającej się pandemii, a co za tym idzie wszystkich zagrożeń z tym związanych.

                  By w najwyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci musimy bezwzględnie współpracować i kierować się podobną wiedzą w szczególności w zakresie profilaktyki zakażeń, a w razie ich pojawienia się sposobów zapobiegania.

                  Proszę bezwzględnie przyjąć do wiadomości kilka podstawowych zasad i informacji, którymi będziemy się kierować:

      1 – zgodnie z prawem za funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobka odpowiadają ich Dyrektorzy. To Oni będą decydowali i odpowiadali za bezpieczne funkcjonowanie tych placówek i mają w tym zakresie moje pełne poparcie i pomoc.

      2 –Dyrektorzy zostają upoważnieni do podejmowania nowych decyzji (często we współpracy z Sanepidem), które mają zapewnić możliwie najbezpieczniejsze funkcjonowanie swoich placówek. Dlatego by nie dochodziło do nieporozumień proszę koniecznie zapoznać się z zebranymi dla Państwa informacjami:

      www.mikolow.eu/koronawirus-szkoly-przedszkola-zlobek/

      www.mikolow.eu/koronawirus/

      Proszę np. zwrócić uwagę na fakt, że do udziału w zajęciach i do kontaktów z innymi dziećmi nie będą dopuszczane dzieci przejawiające objawy jakiejkolwiek infekcji górnych dróg oddechowych. Gdy dziecko z takimi objawami czy gorączką zostanie przyprowadzone przez rodzica nie zostanie przyjęte lub jeżeli przyjdzie samo zostanie poddane izolacji a rodzic poproszony o odebranie chorego dziecka.

      Proszę także zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania jak największej izolacji, unikania kontaktów i skracania czasu przebywania w szkole, dlatego np. do świetlicy będą przyjmowane dzieci w ostateczności przy rzeczywistym braku opieki.

      Proszę pamiętać, że te działania oparte o wytyczne i zalecenia odpowiednich ministerstw, służb czy dyrekcjisą stosowane dla bezpieczeństwa dzieci i dlatego będą rygorystycznie przestrzegane.

      3 – Dyrektorzy ponosząc tak wysoką odpowiedzialność decydują także o wszystkim co się dzieje na terenie szkoły, w tym udostępnianiu pomieszczeń, sal sportowych, obiektów, obecności innych osób, itp., uczestnictwie dzieci w zajęciach poza szkołami np. na innych obiektach, basenie, itp.

       

                  Ja jako burmistrz jestem z wszystkimi Dyrektorami w stałym kontakcie, koordynuję współpracę wszystkich placówek i pomagam Dyrektorom w ich trudnych nowych zadaniach związanych z dużą odpowiedzialnością.

       

      Z uszanowaniem
      Stanisław Piechula
      Burmistrz Mikołowa

       

       

     • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO WPROWADZONA NA CZAS ROZBUDOWY SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA.

     •  

      Inwestycja nosi nazwę: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacji części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ulicy Wolności w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek.

      Inwestorem jest Organ prowadzący, czyli Gmina Mikołów, 43-190, Rynek 16

      zaś wykonawcą robót firma DAW-BUD Firma Remontowo- Budowana Wywiał Daniel, Rudnik Wielki, ul. Brzozowa 60,42-260 Kamienica Polska.

      1. Plac budowy został przekazany w obecności dyrektora szkoły oraz przedstawicieli inwestora i wykonawcy w lipcu 2020 r. Termin trwania inwestycji planowany jest od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

      2. Z chwilą przejęcia wydzielonego placu budowy, za bezpieczeństwo na przejętym terenie odpowiada wykonawca. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawca odciął użytkowaną część szkoły od części budowy poprzez zamurowanie przejścia wewnętrznego. Ponadto wykonawca odgrodził teren budowy od terenu użytkowanego przez szkołę. Wykonawca na teren budowy będzie wjeżdżał specjalnie przygotowaną drogą od parkingu przy ulicy Żurawiej i nie będzie korzystał w wewnętrznej drogi, którą będą przechodzili uczniowie. Wyjazd udostępniono wykonawcy od ulicy Wolności.

      3. Uczniowie mogą wchodzić do szkoły przez furtkę OSP oraz od strony ul. Żurawiej

      ( brama przy przedszkolu)

      4. Wszyscy wchodzący na teren szkoły: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły zobowiązani są do zachowania ostrożności.

      5. Uczniom zabrania się przebywania na terenie przyszkolnym przed lekcjami i po lekcjach w celu spędzania wolnego czasu.

      6. Zabrania się przekraczania ogrodzenia i wchodzenia na teren budowy przekazany wykonawcy.

      7. Na czas rozbudowy wyłącza się całkowicie z korzystania plac zabaw.

      8. Okna w klasach w celu regularnego wietrzenia otwiera wyłącznie nauczyciel lub pracownik szkoły.

      9. Zabrania się wychylania przez okno.

      10. Wyznaczy się nowe miejsce parkowania rowerów.

      11. Podczas wyjścia na boisko zielone za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel wychowania przedszkolnego.

      12. Uczniowie zostaną poinformowani o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas poruszania się ulica Żurawią, ze względu na wydzielona drogę dojazdową do placu budowy.

      13. Uprasza się Rodziców, by przypominali uczniom o powyższych zasadach.

      14. Nakazuje się wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły o ciągłym przypominaniu uczniom o zasadach ostrożności, bezpiecznym wyprowadzaniu uczniów młodszych .

      15. Każda osoba powinna niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o zauważonym ewentualnym zagrożeniu lub nieprzestrzeganiu zasad bhp w celu podjęcia stosownych działań.

      Dyrektor SP8 Mikołów

      Janina Szołtysek

       

      11

     • PROCEDURY I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SP 8 OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

     • W związku z obostrzeniami dotyczącymi covid -19 i zmniejszoną liczbą dzieci w grupie zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców, by w miarę możliwości ograniczyć liczbę dzieci zapisywanych na świetlicę do uczniów, którzy naprawdę wymagają opieki. Rozważamy możliwość zorganizowania punktu świetlicowego na sali OSP.

      1 września 2020 r. uczniowie otrzymają deklarację żywieniową. Cenę obiadu podniesiono do 4 zł.

      Na stołówce szkolnej również wdrożone zostaną nowe procedury i zasady wydawania obiadów.

      Na stronie szkoły https://sp8mikolow.edupage.org/ umieszczone zostaną nowe procedury, z którymi prosimy się zapoznać. Najważniejsze z proceduralnych zasad to:

      1. Uczeń przychodzi do szkoły zdrowy i wtedy, gdy w jego domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

      2. Każda nieobecność ucznia w szkole powinna być rano wyjaśniona telefonicznie w sekretariacie, czym jest spowodowana.

      3. W przedsionku szkoły uczniowie dezynfekują ręce lub osoby z uczuleniem myją ręce mydłem.

      4. Wyznaczony pracownik mierzy wchodzącym temperaturę termometrem bezdotykowym. Zgodę na pomiar opiniuje rada klasowa.

      5. Uczeń z objawami tj.: kaszel, katar, podwyższona temperatura zostaje odizolowany i po kontakcie z rodzicem odebrany ze szkoły.

      6. Rodzice nie wchodzą do szkoły.

      7. Uczniowie klas I-III nie rozbierają się w szatni tylko w swojej klasie. Przed salami będzie stał duży wieszak.

      8. Na świeżym powietrzu rodzice i uczniowie zachowują dystans 1,5 m.

      9. W szkole uczniowie zachowują dystans, na przerwy wychodzą naprzemiennie, unikają skupisk i mogą zakładać maseczki.

      10. Wszystkie pomieszczenia będą na bieżąco wietrzone, dezynfekowane, w tym sale lekcyjne przed każdą zmianą zespołu uczniów.

      11. Jest osobna procedura wydawania obiadów, zajęć wychowania-fizycznego i korzystania z biblioteki.

      12. Będą częstsze przywozy i odwozy uczniów ze Śmiłowic, by nie gromadzić dzieci w świetlicy.

      13. Jest profilaktyczny grafik wchodzenia do szkoły każdej klasy ze zróżnicowany minutami. (oczywiście każdy uczeń zostanie wpuszczony do szkoły bez oczekiwania na czas swojego wejścia).

      14. Inne zasady do odczytania w procedurach na stronie szkoły.