• Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie !

      W związku z rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego zapraszam po jednym z Rodziców na spotkania informacyjne dnia 26 sierpnia 2021 r. w czwartek na salę OSP w Paniowach w następujących godzinach:

      16. 30 klasy I-II (dzieci dowożone do SP12 w Bujakowie) 57 osób

      17.15 klasy III-V (dzieci dowożone do SP10 w Mikołowie) 80 osób

      18.00 klasy VI-VIII (dzieci dowożone do SP10 w Mikołowie) 77 osób

      Jeżeli Rodzice mają więcej niż jedno dziecko, Rodzic przychodzi na tylko jedno wybrane spotkanie.

      Proszę przyjść w maseczkach.

       

      Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o następujących godzinach:

      Klasy: VI, VIIA,VIIB, VIII o godz. 8.00 w SP10

      Klasy IIIA, IIIB, IV, V godz. 9.45 w SP10

      Klasy IA, IB z rodzicem, IIA, IIB o godz, 11.00 w SP12 w Bujakowie

      Godziny wyjazdu i powrotu autokaru zastaną podane do wiadomości na facebooku i stronie internetowej szkoły.

      W autokarze obowiązują maseczki.

      Spotkanie z Rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się 30 sierpnia 2021 r. na sali OSP Paniowy

      o godz. 18.00

       

      Msza Św. z okazji rozpoczęcie roku szkolnego zaplanowana została w godz. popołudniowych  3 września w piątek.

       

      Pozdrawiam wszystkich serdecznie dyr. Janina Szołtysek

     • Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

     •  

      Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

       

      Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci
      w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnegodo kwoty 1 500 zł.

      Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwado 30 grudnia 2020 r.

      Aby móc ubiegać się o pomoc:

      • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
      • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

      Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

      Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

      Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

      Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

      Podstawa prawna:§ 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

     • Powszechny Spis Rolny 2020 r.

     • Szanowni Państwo,

      1 września br. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. Spis obejmuje gospodarstwa rolne:

      - osób fizycznych

      - osób prawnych

      - jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

      prowadzące działalność rolniczą, według stanu na dzień 1 czerwca br.

      Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

      https://spisrolny.gov.pl

       

      Gminne Biuro Spisowe

      Wydział Gospodarki Mieniem

      Urzędu Miasta Mikołów

     • " Cegiełki zdrowia"- wojewódzki program profilaktyki otyłości dzieci.

     • Drodzy Rodzice nasze oddziały przedszkolne przystąpiły do programu profilaktycznego "Cegiełki zdrowia". Jest to wojewódzki program, który dotyczy profilaktyki otyłości dzieci.

      Podczas trwania projektu dzieci 6 letnie otrzymają kompleksowe wsparcie. Program obejmuje zarówno dzieci, rodziców oraz nauczycieli, angażując specjalistów: psychologa, dietetyka, fizjoterapeutę. Serdecznie zapraszamy rodziców do włączenia się w tą profilaktykę.

      PREZENTACJA.pdf​​​​​​​

     • List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

     • Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

       

       

       

       

      Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Drodzy Uczniowie i Rodzice,

       

      Wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

       

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

       

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

       

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

       

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

       

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
      z nowych technologii.

       

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

       

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

       

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

       

       

      Z wyrazami szacunku

       

       

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

     • Informacja dla rodziców od Burmistrza Stanisława Piechuli

     • Szanowni Rodzice

      Kolejny rok edukacyjny naszych dzieci rozpoczynamy w specyficznych warunkach i nikt z nas nie wie dokładnie jak się będzie sytuacja rozwijała. Wszyscy jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w okresie coraz bardziej rozwijającej się pandemii, a co za tym idzie wszystkich zagrożeń z tym związanych.

                  By w najwyższym stopniu zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci musimy bezwzględnie współpracować i kierować się podobną wiedzą w szczególności w zakresie profilaktyki zakażeń, a w razie ich pojawienia się sposobów zapobiegania.

                  Proszę bezwzględnie przyjąć do wiadomości kilka podstawowych zasad i informacji, którymi będziemy się kierować:

      1 – zgodnie z prawem za funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobka odpowiadają ich Dyrektorzy. To Oni będą decydowali i odpowiadali za bezpieczne funkcjonowanie tych placówek i mają w tym zakresie moje pełne poparcie i pomoc.

      2 –Dyrektorzy zostają upoważnieni do podejmowania nowych decyzji (często we współpracy z Sanepidem), które mają zapewnić możliwie najbezpieczniejsze funkcjonowanie swoich placówek. Dlatego by nie dochodziło do nieporozumień proszę koniecznie zapoznać się z zebranymi dla Państwa informacjami:

      www.mikolow.eu/koronawirus-szkoly-przedszkola-zlobek/

      www.mikolow.eu/koronawirus/

      Proszę np. zwrócić uwagę na fakt, że do udziału w zajęciach i do kontaktów z innymi dziećmi nie będą dopuszczane dzieci przejawiające objawy jakiejkolwiek infekcji górnych dróg oddechowych. Gdy dziecko z takimi objawami czy gorączką zostanie przyprowadzone przez rodzica nie zostanie przyjęte lub jeżeli przyjdzie samo zostanie poddane izolacji a rodzic poproszony o odebranie chorego dziecka.

      Proszę także zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania jak największej izolacji, unikania kontaktów i skracania czasu przebywania w szkole, dlatego np. do świetlicy będą przyjmowane dzieci w ostateczności przy rzeczywistym braku opieki.

      Proszę pamiętać, że te działania oparte o wytyczne i zalecenia odpowiednich ministerstw, służb czy dyrekcjisą stosowane dla bezpieczeństwa dzieci i dlatego będą rygorystycznie przestrzegane.

      3 – Dyrektorzy ponosząc tak wysoką odpowiedzialność decydują także o wszystkim co się dzieje na terenie szkoły, w tym udostępnianiu pomieszczeń, sal sportowych, obiektów, obecności innych osób, itp., uczestnictwie dzieci w zajęciach poza szkołami np. na innych obiektach, basenie, itp.

       

                  Ja jako burmistrz jestem z wszystkimi Dyrektorami w stałym kontakcie, koordynuję współpracę wszystkich placówek i pomagam Dyrektorom w ich trudnych nowych zadaniach związanych z dużą odpowiedzialnością.

       

      Z uszanowaniem
      Stanisław Piechula
      Burmistrz Mikołowa